Indholdsfortegnelse

 1. Baggrund og kontaktoplysninger
 2. Behandling af persondata
  2.1 Bygma Fonden indsamler denne type data om dig
  2.2 Bygma Fonden indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
  2.2 Bygma Fonden behandler kun relevante persondata
  2.4 Bygma Fonden behandler kun nødvendige persondata
  2.5 Bygma Fonden kontrollerer og opdaterer dine persondata
  2.6 Bygma Fonden sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
  2.7 Bygma Fonden indhenter dit samtykke, inden behandling af dine persondata
  2.8 Bygma Fonden videregiver ikke dine persondata til andre
  2.9 Anden brug af dine persondata
 3. Dine rettigheder
  3.1 Du har ret til at få adgang til dine persondata
  3.2 Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
  3.3 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
  3.4 Du har ret til at klage over vores behandling af dine persondata
 4. Baggrund og kontaktoplysninger

Bygma Fonden behandler persondata og har i den forbindelse vedtaget denne politik for behandling og opbevaring af persondata (persondatapolitik), der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Bygma Fonden er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Bygma Fonden
Transformervej 12
2860 Søborg
CVR nr.: 31362652
Telefonnummer: +45 44 54 17 00
Mail: kontakt@bygmafonden.dk
Website: www.bygmafonden.dk

 1. Behandling af persondata

2.1 Bygma Fonden indsamler denne type data om dig

Når du indsender en ansøgning til Bygma Fonden, indsamler og behandler vi følgende data, som du angiver på din ansøgning:

 • Navn på din organisation
 • CVR nr.
 • Navn på kontaktperson
 • Mailadresse

2.2 Bygma Fonden indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data udelukkende i forbindelse med at du søger støtte til et projekt hos os.

2.3 Bygma Fonden behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevant for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger ikke flere data end dem vi har brug for til det konkrete formål.

2.4 Bygma Fonden behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

2.5 Bygma Fonden kontrollerer og opdaterer dine persondata

I det omfang det er muligt, kontrollerer vi, at de persondata vi behandler om dig er korrekte. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende, hvis vi opdager fejl.

Hvis du har relevante ændringer til dine data, beder vi dig oplyse disse til os. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele dine ændringer.

2.6 Bygma Fonden sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

For at sikre efterlevelsen af dette, har vi vedtaget interne regler og fastlagte procedurer for sletning af dine persondata.

2.7 Bygma Fonden indhenter dit samtykke, inden behandling af dine persondata

Hvis vi ikke har et andet juridisk grundlag til at indhente eller behandle persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, indhenter vi dit samtykke. I den forbindelse oplyser vi dig om grundlaget for og vores interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor.

Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

2.8 Bygma Fonden videregiver ikke dine persondata til andre

Vi videregiver som udgangspunktet ikke dine persondata til andre.

Vi videregiver kun dine persondata efter nærmere aftale med dig.

2.9 Anden brug af dine persondata

Bygma Fonden benytter case historier på hjemmesiden.

Hvis vi ønsker at benytte din ansøgning til case historie, sker det altid efter nærmere aftale med dig.

 1. Dine rettigheder

3.1 Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, så vidt muligt hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om hvordan du får adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse og forretningshemmeligheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

3.2 Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de oplysninger vi behandler om dig, er unøjagtige eller forkerte, kan du bede os om at rette dem. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks. hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

3.3 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data.

3.4 Du har ret til at klage over vores behandling af dine persondata.

Du kan til enhver tid klage til Datatilsynet over Bygma Fondens behandling af dine persondata. Klagen kan sendes til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby
Tlf. 3319 3200
Mail: dt@datatilsynet.dk